Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de navolgende begrippen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken.

a. Carwash Clean City: Carwash Clean City, President Kennedylaan 783, 1079MS Amsterdam; Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 58791809
b. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Carwash Clean City en de Klant, inclusief deze voorwaarden, terzake van het verrichten van Diensten.
c. Klant: de natuurlijke persoon, privaatrechtelijke of publiekrechtelijke rechtspersoon die met Carwash Clean City een overeenkomst aangaat.
d. Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden.
e. Diensten: het door Carwash Clean City laten ophalen van auto’s en deze te reinigen van binnen en buiten en de auto’s weer terug te brengen.
f. Chauffeur: Chauffeur die de auto’s bij de klant(en) ophaald reinigen en terugbrengen. Chauffeur heeft minimaal 18 schadevrije jaren.

 

Artikel 2. Toepassingsgebied

a. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van Carwash Clean City.
b. Deze Voorwaarden kunnen door de Klant op zijn computer worden opgeslagen en/of worden uitgeprint.

 

Artikel 3. Overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door de Klant per Internet gegeven opdracht door Carwash Clean City door middel van E-mail aan de Klant is bevestigd.

Of bij een gezamenlijk getekend contract door de klant Carwash Clean City.

 

Artikel 4. Prijzen

a. Alle prijzen worden in Euro’s vermeld en zijn inclusief omzetbelasting (BTW).
b. Carwash Clean City  behoudt zich het recht voor dat zij ingeval er fouten op haar website mochten zijn (zoals bijvoorbeeld schrijf- en rekenfouten), na ontdekking van een dergelijke fout, de correcte prijs aan de Klant in rekening zal brengen. In dit geval verkrijgt de Klant, indien hij het niet met de prijs eens mocht zijn, het recht de Overeenkomst kosteloos te annuleren.
c. Als u niet tijdig, volledig betaalt, heeft Carwash Clean City het recht de betreffende overeenkomst en eventuele daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

 

Artikel 5. Recht op herroeping

Het recht op herroeping van de Overeenkomst is uitgesloten omdat onze diensten naar de wensen van de Klant zijn gemaakt en overeenkomen met zijn persoonlijke behoeftes.

 

Artikel 6. Diensten

a. De levering van de diensten geschiedt volgens de op de website vastgelegde bepalingen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Vertragingen in de diensten door Carwash Clean City  geven de Klant niet het recht schadevergoeding te eisen tenzij Carwash Clean City grove nalatigheid dan wel opzet kan worden verweten.
b. Het risico van beschadiging tijdens de te verrichten diensten blijft te allen tijde bij de Klant op het moment waarop deze vrijwillig de auto(‘s) heeft afgegeven. Carwash Clean City bepaalt de route.

 

Artikel 7. Betaling

U betaalt via factuur met een van tevoren overeengekomen betalingstermijn.

 

Artikel 8. Aflevering diensten onder voorbehoud

Alle aan de Klant geleverde diensten worden pas verricht als alle bedragen die de Klant krachtens de Overeenkomst verschuldigd is, volledig aan Carwash Clean City zijn voldaan.

 

Artikel 9. Garantie

a. Carwash Clean City  garandeert dat de Diensten voldoen aan de wensen zoals overeen gekomen in de Overeenkomst.
b. De Klant dient voor dat de chauffeur de auto meeneemt van de Klant samen met de chauffeur een visuele controle uit te voeren en te tekenen met een persoonlijke en herkenbare handtekening voor het geconstateerde. De visuele controle wordt door beide partijen herhaald bij terugkomst van de chauffeur en de Klant dient weer te tekenen met een persoonlijke en herkenbare handtekening voor het overhandigen van de sleutel.
c. Indien de geleverde diensten niet voldoen aan de standaard zoals bedoeld in lid a van dit artikel 9, heeft de Klant (onverminderd alle andere rechten of vorderingen die de wet hem toekent) recht op herhaling van de dienst, mits de Klant dit zo spoedig mogelijk na de in lid 2 bedoelde kennisgeving van Carwash Clean City  verlangt. Indien herhaling van de dienst onmogelijk is of in redelijkheid niet van Carwash Clean City kan worden verlangd, heeft de Klant, naar eigen keuze, het recht de Overeenkomst geheel te ontbinden of een gereduceerde betaling (prijsmindering) te eisen. Ingeval de Klant kiest voor gehele ontbinding van de Overeenkomst, is de Klant verplicht om op verzoek van Carwash Clean City alle geleverde diensten die wel naar tevredenheid zijn verricht te betalen. Voor zover in deze Voorwaarden daarvan niet wordt afgeweken, zijn voor het overige de wettelijke garantiebepalingen van toepassing.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

a. Carwash Clean City is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen. Voor zover in rechte komt vast te staan dat deze volledige uitsluiting niet in stand kan blijven, geldt dat de hoogte van de een eventueel door Carwash Clean City te betalen schadevergoeding nooit hoger kan zijn dan het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering van Carwash Clean City  daadwerkelijk aanspraak geeft op uitkering. Daarenboven kan de verschuldigde schadevergoeding nooit hoger kan zijn dan het (totaal) bedrag dat door Carwash Clean City aan de Klant in rekening is gebracht.
b. Carwash Clean City  is nooit aansprakelijk voor indirecte en/of gevolgschade. Verder vervalt iedere aansprakelijkheid als er door beide partijen getekend is bij het afhandelen van de geleverde diensten.
c. Carwash Clean City is niet aansprakelijk voor schade die is te wijten aan overmacht. Onder overmacht wordt verstaan iedere van de wil van Carwash Clean City onafhankelijke omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst door Carwash Clean City redelijkerwijs niet meer door de Klant kan worden verlangd, dan wel de nakoming tijdelijk verhindert of vertraagt.

 

Artikel 11. Privacy

a. Carwash Clean City zal de door de Klant ter beschikking gestelde persoonsgegevens slechts gebruiken voor de deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst. De Klant geeft hierbij voorts zijn ondubbelzinnige toestemming aan Carwash Clean City teneinde Carwash Clean City  in staat te stellen de bedoelde persoonsgegevens te gebruiken voor het natrekken van de kredietwaardigheid van de Klant.
b. De Klant heeft het recht, onverminderd de overige wettelijke rechten, zijn toestemming voor het gebruik van zijn persoonsgegevens op elk moment in te trekken. In dat geval zal Carwash Clean City de persoonsgegevens onmiddellijk vernietigen, tenzij de verwerking van de persoonsgegevens door  Carwash Clean City noodzakelijk is voor de uitvoering of de afwikkeling van de Overeenkomst.
c. Carwash Clean City legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om de door de Klant ter beschikking gestelde persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en onrechtmatige verwerking.

 

Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten

a. Alle intellectuele eigendomsrechten van de door Carwash Clean City ontworpen, tot stand gebrachte, geleverde of ter beschikking gestelde goederen en bescheiden blijven bij Carwash Clean City berusten.
b. Carwash Clean City verleent opdrachtgever in het kader van de opdracht een niet-exclusief gebruiksrecht (“licentie”) op de in de vorige artikelen bedoelde producten. Deze licentie geldt uitsluitend voor gebruik van het betreffende werk door Carwash Clean City zelf. Openbaarmaking, verveelvoudiging en/of gebruik door derden is niet toegestaan, tenzij daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming van Carwash Clean City is verkregen. De licentie komt te vervallen als de Klant in verzuim is met zijn betalingsverplichtingen als bedoeld in artikel 7.
c. Het is opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Carwash Clean City wijzigingen in de vorige artikelen bedoelde producten aan te brengen.

 

Artikel 13. Eigendommen klant (ter beschikking gestelde goederen)

a. Carwash Clean City verplicht zich de door de Klant ter beschikking gestelde goederen met dezelfde zorg te betrachten als waarmee hij zijn eigen goederen beheert. Tenzij anders overeengekomen, geeft de Klant aan Carwash Clean City  toestemming de door hem ter beschikking gestelde goederen te gebruiken om de afgesproken diensten te kunnen leveren. Voor zover nodig, draagt de Klant daarbij vrijwillig de goederen aan Carwash Clean City over, althans verleent de Klant toestemming aan Carwash Clean City om de overeen gekomen diensten te leveren.
b. De Klant vrijwaart Carwash Clean City voor eventuele rechten en aanspraken van derden op de door de Klant ter beschikking gestelde goederen. De Klant verklaart in het bijzonder dat met de opdracht geen inbreuk wordt gemaakt op de goederen van derden, dan wel op wettelijke bepalingen. De Klant vrijwaart Carwash Clean City  voor eventuele aanspraken van die derden.
c. Carwash Clean City behoudt zich het recht voor om zonder nadere kennisname strafrechtelijke aangifte te doen, als zij een redelijk vermoeden heeft dat de door Klant ter beschikking gestelde informatie een strafbaar feit oplevert.

 

Artikel 14. Overig

a. Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en  leveringen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
b. De rechter tot het kennisnemen van geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit de Overeenkomst is de bevoegde rechter in het arrondissementsparket Amsterdam.
c. Indien enige bepaling van deze Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Carwash Clean City en de Klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepaling in acht worden genomen.